Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Pravidla pro KLUB společnosti Free Architects s.r.o.


1. KLUB společnosti Free Architects s.r.o. – dále též jen „klub" – je KLUBOVÝ program provozovaný společností Free Architects s.r.o., IČ 27635996, se sídlem Praha 5, Strakonická 1199/2d,
e-mail: office@architects.cz, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 120505 - dále též jen „Architects" – pro její klienty, který členům klubu nabízí slevy, soutěže, bonusové balíčky a jiné výhody – výčet těchto výhod je dostupný na www stránce http://www.VIP.freearchitects.cz nebo na jiných www stránkách.

2. Členem klubu se osoba stává, je-li zaregistrována u Architects a obdržela-li členskou kartu klubu. Neobdrží-li ji osoba jiným způsobem, zasílá se členská karta na adresu uvedenou zájemcem o členství v klubu, případně se předává jiným dohodnutým způsobem.

3. Člen klubu souhlasí s tím, že bude dodržovat níže uvedená pravidla, která přijímá, a dále potvrzuje seznámení se s poučeními v nich uvedenými; zároveň uděluje souhlasy níže uvedené.


4. Údaje o sobě, které zájemce o členství v klubu či člen klubu předává Architects, musí být správné a pravdivé. O každé změně těchto svých údajů informuje člen bez zbytečného odkladu Architects.

5. Karta klubu je ve vlastnictví Architects a nelze ji převést na jinou osobu. Karta je platná pouze po dobu členství člena v klubu. Čerpání výhod pro členy klubu je podmíněno prokázáním se kartou člena klubu, na výzvu Architects nebo poskytovatele výhody též prokázáním totožnosti; nebude-li toto prokázáno, lze poskytnutí výhody odmítnout. Člen klubu informuje Architects bez zbytečného odkladu o ztrátě, odcizení nebo zničení své členské karty; pakliže není toto učiněno, neodpovídá Architects za případnou nemožnost užití karty nebo za její neoprávněné užití jinou osobou (např. neoprávněné uplatnění výhody) ani za případné újmy či škody tím vzniklé.
Po zániku členství nebo zániku klubu vrátí bývalý člen klubu bez zbytečného odkladu členskou kartu společnosti Architects. Architects má právo odebrat kartu v případě zániku klubu nebo zániku členství člena v klubu, v případě jejího neoprávněného použití či v případě chování člena klubu rozporného s těmito pravidly či obecně závaznými právními předpisy.


6. Členství v klubu je nepřenosné na jinou osobu; jedna osoba může být je jen jednou členem klubu. Členství člena v klubu zaniká kromě rozhodnutí Architects též ukončením činnosti klubu, zánikem či úmrtím člena klubu nebo oznámením člena klubu Architects o ukončení jeho členství
v klubu.7. Rozsah, podmínky čerpání a ukončení výhod členů klubu určuje Architects. Člen klubu může využívat výhod klubu pro své osobní účely, ovšem za předpokladu, že zachová všechna vlastnická, autorská a jiná práva náležející Architects či jiným osobám a bude dodržovat pravidla zde uvedená. Služby a výhody plynoucí z členství v klubu jsou nepřenosné a nepostupitelné
z člena klubu na jiné osoby.

8. Na členství v klubu ani na získání výhod s ním spojených (ať již poskytovaných Architects nebo třetími osobami) není právní nárok; členství v klubu nezakládá jeho členovi žádná práva či nároky vůči Architects (s výjimkami vyplývajícími z těchto pravidel) či vůči jiným osobám.

9. Členství v klubu a čerpání výhod s tím spojených je určeno pro osobní užití členem klubu
a pro jeho osobní účely. Výhody spojené se svým členstvím v klubu nelze dále komerčně
či nekomerčně šířit či je převádět nebo umožňovat čerpání prospěchu z nich třetími osobami,
s výjimkou osob členovi klubu blízkých.

10. Architects si vyhrazuje právo kdykoli změnit, pozastavit nebo omezit či úplně zrušit služby poskytované členům klubu či výhody jim z členství klubu plynoucí; členové klubu nemají nárok
na jakékoli náhrady či kompenzace v souvislosti s využitím tohoto práva ze strany Architects.

11. Architects si vyhrazuje právo – a to i bez udání důvodu - kdykoli omezit, ukončit či pozastavit činnost klubu, jakož si i vyhrazuje právo kdykoli ukončit či pozastavit členství jakéhokoli člena klubu v klubu; členové klubu nemají nárok na jakékoli náhrady či kompenzace v souvislosti s využitím těchto práv ze strany Architects.


12. Členství v klubu může být spojeno s výhodami poskytovanými třetími osobami. Architects nenese odpovědnost a neodpovídá za informace, plnění či služby či zboží poskytované těmito třetími osobami (i když na ně může být odkazováno v rámci klubu). Členové klubu berou
na vědomí, že poskytování informací, plnění, služeb či zboží třetími osobami podléhá pravidlům
či podmínkám těchto třetích osob, s nimiž by se člen klubu měl předem seznámit. Poskytování informací, plnění, služeb či zboží třetími osobami nepodléhá kontrole Architects a Architects neručí a neodpovídá za jejich dostupnost, bezvadnost, kvalitu, správnost apod. Architects prohlašuje,
že není zprostředkovatelem, prostředníkem ani účastníkem transakcí mezi členy klubu a třetími osobami.


13. Jakékoli informace, texty, data, údaje, videa, obrázky, grafiky či jiný obsah internetových stránek provozovaných Architects (zejména www stránky http://www.freearchitects.cz, http://vip.freearchitects.cz a http://findyourstyle.cz) – dále též jen „www stránky" - není dovoleno dále kopírovat, šířit, sdílet, distribuovat, zpřístupňovat třetím osobám nebo ukládat na úložiště přístupná třetím osobám nebo s ním nakládat jiným obdobným způsobem. Jakékoli informace, texty, data, údaje, videa, obrázky, grafiky či jiný obsah www stránek není dovoleno užívat pro veřejné nebo komerční (obchodní) účely nebo v rámci podnikatelské činnosti člena klubu nebo jiných osob. Obrázky lidí nebo míst či videa zobrazená
či uložená na www stránkách jsou buď majetkem společnosti Architects nebo jiných osob; není dovoleno tyto obrázky bez předchozího písemného svolení Architects dále užívat. Architects nezaručuje ani neprohlašuje, že užívání materiálů uvedených na www stránkách stránce neporuší práva třetích osob.


14. Architects ani jiné osoby podílející se na vytváření, produkci nebo zveřejňování www stránek
a obsahové náplně klubu nenesou odpovědnost za žádné přímé, nepřímé, náhodné, následné, nadměrné či jiné škody vyplývající z členství člena v klubu nebo z užívání služeb či výhod členu
z členství v klubu plynoucích nebo z nemožnosti tyto služby či výhody využít. Veškeré informace
a služby či výhody poskytované Architects v souvislosti s klubem jsou poskytovány jak stojí a leží
a bez záruky jakéhokoli druhu, ať již výslovně nebo mlčky převzaté, zejména bez záruky jejich správnosti, vhodnosti pro určitý účel, komerční hodnoty nebo neporušení jakýchkoli práv při jejich užití členem klubu. Architects též neručí a neposkytuje žádné záruky ani prohlášení pokud jde
o přesnost údajů souvisejících s klubem a nepřebírá odpovědnost za jakékoli chyby
nebo opomenutí v obsahu klubu či www stránek.

15. Za způsob využití informací získaných v klubu a výhod plynoucích z členství v klubu odpovídá člen klubu; vzniknou-li z jeho rozhodnutí jemu či jiným osobám jakékoli škody či újmy, Architects
za ně neodpovídá.

16. Architects si vyhrazuje právo zásahu do www stránek a do jejich obsahu a do online prostředí klubu bez nutnosti předchozího oznámení; zásahem se rozumí např. změna parametrů, změna grafické stránky, přidání či odebrání možností pro uživatele a další zásahy.


17. Není dovoleno jakkoli zasahovat do www stránek a do jejich obsahu a do online prostředí klubu jiným způsobem, než je stanoven pro jejich obvyklé užívání, např. nelze je jakkoli upravovat, přenášet, měnit stávající parametry, vzhled, programové nastavení, technickou podstatu apod.; není dovoleno činit jakékoli kroky, které by mohly narušit stabilitu, chod či bezpečnost www stránek. Stránky týkající se klubu mohou být zpřístupněny prostřednictvím aplikací (softwaru) třetích osob; při užívání těchto aplikací platí pro jejich užívání zásady a podmínky stanovené tvůrci či provozovateli těchto aplikací, které je nutno dodržovat.


18. Www stránky a jejich obsah (obsah klubu) mohou být nefunkční, např. z důvodu odstávky
na dobu nezbytně nutnou k provedení oprav, údržby nebo upgradu programů a systému
nebo zavedení nových prvků, jakož i z důvodu nepředvídatelných poruch či závad. Architects nemůže zaručit, že jím provozované internetové stránky jsou v každém okamžiku bezchybné
a prosté virů. Architects nenese odpovědnost za škody případně vzniklé v důsledku nefunkčnosti nebo užití www stránek; Architects nepřebírá žádnou odpovědnost a neručí za žádné škody
nebo viry, které mohou členům klubu či jiným osobám vzniknout nebo které se mohou objevit
na počítačovém vybavení nebo jiném majetku z důvodu jejich přístupu k těmto stránkám,
z jejich užívání nebo prohlížení, případně z důvodu stahování jakýchkoli materiálů z těchto stránek.


19. Www stránky mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky a aplikace, Architects však nenese odpovědnost a neodpovídá za obsah jakýchkoli stránek provozovaných třetími osobami (i když na ně může být odkazováno); členové klubu berou na vědomí, že poskytování a získávání informací a osobních údajů a nakládání s nimi je podřízeno pravidlům těchto jiných stránek
a jejich provozovatelů a nakládání s těmito informacemi a údaji ani obsah těchto stránek nepodléhá kontrole Architects a z tohoto důvodu doporučuje seznámení se s pravidly stránek,
na které je odkazováno, před tím, než s nimi bude zacházeno.


20. Www stránky jsou spravovány z České republiky a řídí se právem České republiky; pokud
je přistupováno k těmto stránkám z jiných zemí, je tak činěno na vlastní nebezpečí a na vlastní odpovědnost za jakýkoli konflikt s místním právem.


21. Architects neodpovídá za správnost a pravdivost příspěvků, údajů, informací či souborů a dat vložených do www stránek či klubu členy klubu nebo třetími osobami a nenese žádnou odpovědnost za jejich obsah a jeho správnost a nezávadnost (např. neodpovídá za to, že tento obsah není protiprávní, klamavý, pomlouvačný či urážlivý, nesprávný apod.).

22. Není dovoleno se v prostředí www stránek či v prostředí klubu chovat způsobem, který narušuje obecně závazné právní předpisy (trestněprávní, občanskoprávní či jiné obecně závazné právní předpisy) nebo je protiprávní, který porušuje tato pravidla, který je rozporný s dobrými mravy nebo obecně uznávanými morálními či etickými pravidly (např. projevy rasové či jiné nesnášenlivosti, šíření pornografie apod.), který je v internetovém prostředí nekalý (rozšiřování hromadných nevyžádaných e-mailů – spamů, virů a jiných škodlivých programů apod.), kterým by www stránky nebo klub byly využity bez souhlasu Architects k reklamě nebo propagaci podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti člena klubu nebo třetích osob, který je obtěžující
nebo difamující (jednání vulgární, urážlivé apod.), který narušuje možnost využívání www stránek či klubu jinými jeho členy či jinými osobami nebo který porušuje zájmy Architects.

23. Autorská práva a práva k ochranným známkám. Není-li uvedeno jinak, vše, co je obsaženo
v rámci klubu nebo na www stránkách nebo co je na nich uvedeno či zobrazeno, je vlastnictvím Architects či třetích osob a je chráněno autorským právem náležejícím Architects či třetím osobám; všechna práva k programové, grafické i obsahové stránce www stránek si Architects vyhrazuje. Značky, loga a servisní značky zobrazené na www stránkách a v rámci klubu jsou nebo mohou být registrovanými ochrannými známkami Architects či jiných osob. Žádná část www stránek či klubu nesmí být v celku ani v části kopírována nebo jinak reprodukována, šířena
nebo jiným obdobným či komerčním nebo protiprávním způsobem užita bez předchozího písemného souhlasu Architects. Užitím www stránek nebo členstvím v klubu člen klubu nenabývá přímo ani nepřímo žádné zákonné, smluvní či jiné licence nebo práva na užívání předmětu autorského práva či ochranných známek nacházejících se na www stránkách nebo v klubu.

24. Ochrana osobních údajů a souhlas s jejich zpracováním. Architects postupuje při zpracování osobních údajů členů klubu v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
a o změně některých zákonů. Architects nebude předávat osobní údaje, mimo případy stanovené zákonem, v těchto pravidlech nebo v případě, souhlasí-li s tím subjekt údajů, třetím osobám a bude poskytnuté osobní údaje zpracovávat pouze v souladu s účelem vyjádřeným
v tomto souhlasu a v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu, pro který jsou osobní údaje zpracovávány, jakož i bude dodržovat všechny ostatní povinnosti stanovené správcům osobních údajů uvedeným zákonem. Zájemce o členství v klubu a člen klubu uděluje ve vztahu k Architects souhlas se zpracováním svých osobních údajů jím poskytnutých, tj. k jeho jménu, příjmení, adrese, e-mailové adrese a telefonnímu číslu. Tento souhlas je dán ve vztahu k Architects, a to ke zpracování osobních údajů pro účely evidence členů klubu, pro účely zajištění čerpání výhod členy klubu a přehledu o tomto čerpání, jakož i pro účely zasílání sdělení a informací ze strany Architects členům klubu a pro vnitřní statistické údaje Architects, a to na dobu neurčitou, resp.
do doby jeho odvolání nebo do doby ukončení činnosti klubu. Pro účely čerpání některých výhod je nezbytné, aby člen klubu sdělil (prostřednictvím Architects nebo přímo) své osobní údaje poskytovateli této výhody, přičemž s tímto nakládáním se svými osobními údaji (bude-li zajišťováno Architects) vyslovuje člen klubu svůj souhlas; za nakládání s osobními údaji takto poskytovateli sdělenými odpovídá tento poskytovatel. Člen klubu má právo:

- odvolat souhlas se zpracováním svých osobních údajů udělený dle tohoto bodu, neboť poskytnutí osobních údajů je dobrovolné; člen klubu však bere na vědomí, že v případě, že bude požadovat odstranění svých osobních údajů, nebude moci pokračovat jeho členství v klubu,

- na přístup ke svým osobním údajům,

- požadovat opravu svých osobních údajů,

- obrátit se s podnětem nebo stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů,

- požádat o informaci o zpracování svých osobních údajů, a to o účelu zpracování osobních údajů, o osobních údajích, které jsou předmětem zpracování, včetně informací o jejich zdroji, o povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování
a o příjemcích osobních údajů a jejich kategoriích,

- v případě, že zjistí nebo se domnívá, že Architects provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li tyto osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat Architects o vysvětlení, jakož i požadovat, aby Architects odstranil takto vzniklý stav, zejména se může domáhat blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidace osobních údajů; člen klubu však bere na vědomí, že v případě, že bude požadovat odstranění svých osobních údajů, nebude moci pokračovat jeho členství v klubu.

Architects postupuje při zpracování osobních údajů členů klubu též v souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR). Zpracování osobních údajů členů klubu ve vztahu k tomuto nařízení GDPR je popsáno v samostatné informaci
o zpracování osobních údajů společností FREE ARCHITECTS s.r.o., dostupné
zde
http://www.freearchitects.cz/cz/O-Nas_6/Ochrana-Osobnich-Udaju_539/Dokumenty/GDPR-souhlas-Vip_3.pdf, další informace o zpracování osobních údajů členů klubu zpracovávaných
na základě jimi uděleného souhlasu obsahuje též tento souhlas. V těchto dokumentech jsou uvedeny zejména informace o správci, o právním základu, účelu, způsobu, rozsahu a době zpracování osobních údajů a o jejich ochraně a jejich předávání třetím osobám, a dále o právech subjektu údajů (členů klubu), tj. o právech, kterými subjekt údajů disponuje, tj. o právu na přístup k osobním údajům, právu na opravu osobních údajů, právu na výmaz osobních údajů, právu na omezení zpracování osobních údajů, právu na přenositelnost osobních údajů, právu vznést námitku, právu podat stížnost u dozorového orgánu, právu na soudní ochranu a právu obdržet od správce oznámení a informace, včetně způsobu uplatnění těchto práv.25. Cookies a souhlas s jejich použitím. Člen klubu bere na vědomí a souhlasí s tím, že při přístupu
k online prostředí klubu prostřednictvím internetového prohlížeče servery Architects za účelem umožnění přístupu k www stránkám a jejich užívání automaticky zaznamenávají standardní statistické a technické údaje – webový požadavek, interakce se službami Architects, adresa internetového protokolu, typ prohlížeče, jazyk prohlížeče, datum a čas požadavku nebo jeden
či více souborů cookie, které mohou jednoznačně identifikovat jeho prohlížeč nebo účet. Tyto informace jsou užívány zejména ke správě stránek a k lepšímu pochopení vzorců pohybu návštěvníků po stránkách, jakož i ke zjištění, které části stránek jsou nejvíce zatíženy, které části stránek potřebují vylepšit a které aplikace jsou nejčastěji využívány, aby bylo možno stránky průběžně vylepšovat. Tyto informace jsou shromažďovány pomocí celkových statistik a jsou tedy anonymní, nejsou vztaženy ke konkrétním jmenovitě vyjádřeným uživatelům stránek. Takováto hromadná statistická data jsou následně využívána pro statistické, marketingové, propagační
a podobné účely. Data jsou sbírána prostřednictvím tzv. cookies během návštěv na stránkách. Člen klubu uděluje souhlas s ukládáním cookies do svého počítače a s jejich použitím. Cookie
je malý objem dat, který stránky přenesou do počítače za účelem uchovávání či sdělení záznamů a mohou být čteny pouze ze strany serveru, který je poslal. Cookies jsou standardním prvkem
v tomto oboru využívaným většinou webových stránek a pomáhají usnadnit nepřerušený přístup uživatele k určité webové stránce a její využívání. Cookies nevyvolávají poškození systémů počítače ani souborů a pouze ta webová stránka, která příslušný soubor cookie přenesla
do počítače, může tento soubor cookie číst, měnit nebo vymazávat. Cookie slouží jako identifikační karta a umožňuje, aby si server pamatoval hesla a oblíbené položky. Cookie nemůže být použit jako zdrojový kód a nemůže přenášet počítačové viry. Pokud ukládání cookies člen klubu nechce, ve většině prohlížečů existují jednoduché procedury, které umožní stávající cookies vymazat, automaticky je odmítnout nebo nabídnou možnost odmítnutí nebo přijetí přenosu určitých cookies do počítače. Většina prohlížečů je nastavena k přijímání cookies, nicméně
na prohlížeči lze nastavit, aby prohlížeč před každým přijetím konkrétního cookie žádal o souhlas
s jeho přijetím. Na některých stránkách, které vyžadují předchozí přihlášení, pak není přijetí cookie otázkou volby, neboť pokud je rozhodnuto cookie neakceptovat, nebude pravděpodobně zajištěn do takových stránek přístup. Je třeba pamatovat, že odmítnutí cookies může ztížit nebo znemožnit využívání www stránek či členství v klubu.

26. Pixel Tags. Www stránky mohou využívat tak zvané "pixel tags" (pixelové značky), "web beacons" (webové signálky), "clear GIFs" (volné GIF) nebo podobné prostředky (společně "Pixel Tags") pro pořizování souhrnných statistik o využívání stránky a úrovni odezvy. Pixel Tags nám umožňují počítat uživatele, kteří navštívili určité části stránky, poskytovat značkové služby
a pomáhat při hodnocení účinnosti propagačních nebo reklamních kampaní. Při použití v HTML formátovaných e-mailových zprávách mohou Pixel Tags informovat odesílatele o tom, zda a kdy byl e-mail otevřen.


27. Souhlas se zasíláním obchodních sdělení. Člen klubu uděluje Architects souhlas k tomu, aby mu společnost Architects zasílala na jím poskytnutou e-mailovou adresu informace týkající se činnosti Architects a klubu, jakož i obchodní a jiná sdělení této společnosti; tento souhlas může kdykoli odvolat doručením tohoto odvolání Architects na e-mailovou adresu marketing@architects.cz, případně jiným způsobem uvedeným v jednotlivých zprávách.

28. Vztah mezi členem klubu a Architects se řídí českým právem (a to i pokud obsahuje mezinárodní – zahraniční – prvek). Vyskytnou-li se mezi nimi spory, u nichž je dána příslušnost a pravomoc k jejich rozhodování soudu, potom tyto spory budou rozhodovány obecnými soudy České republiky podle českého práva.


29. Písemnosti zasílané členům klubu se považují (není-li prokázáno dřívější doručení) za doručené v případě e-mailu dnem následujícím po jeho odeslání, v případě doručování poštou pátým dnem po odeslání písemnosti.

30. Porušení zde stanovených pravidel může zakládat odpovědnost člena klubu za škody tím Architects způsobené, případně může zakládat další nároky Architects vůči členu klubu vyplývající pro daný případ z obecně závazných právních předpisů.


31. Architects může kdykoli změnit či doplnit tato pravidla, a to i bez souhlasu členů klubu; po této změně jsou platná (pro nové i stávající členy klubu) tato změněná pravidla, a to ode dne jejich zveřejnění na www stránce provozované Architects.V Praze dne 21.5.2018 Free Architects s.r.o.